Урок 6.

Тема: Вплив міжнародних відносин на землі України у першій третині ХІХ ст..

Мета: виявити вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст., сформувати уявлення про «українське питання» в міжнародних відносинах, створити розуміння причин створення козацьких полків у часи російсько-французької війни, аналізувати причини, сутність і наслідки утворення Азовського козацького війська, розглянути дії українців під час російсько-турецьких та російсько-французьких воєн; розвивати вміння порівнювати політику різних країн під час війн та висловлювати власну думку щодо участі українців у війнах різних держав, закріпити навички і вміння аналізувати відповіді опонентів та давати їм повні запитання; виховувати повагу до українського народу, який брав участь у війнах різних держав, інтерес до історії та негативне ставлення до військового вирішення будь-яких проблем.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, карта «Україна в міжнародних відносинах в першій третині ХІХ ст.», картки для методу «Навчаючи-вчуся», таблиця «російсько-турецькі війни і українські землі».

Основні поняття і терміни: коаліція, мирний договір.

Основні форми та методи роботи: бесіда з коментарем учителя, «Експерти проти журналістів», «Синтез думок», «Що? Де? Коли? Чому?», «Незакінчені речення», «Навчаючи-вчуся», робота з таблицею, повідомлення учня.

Структура уроку

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХст.

2. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.

3. Україна в російсько-французькій війні 1812 р.

4. Азовське козацьке військо.

3 Закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

____________________________Хід уроку___________________________

І. Організація навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Метод «Н е з а к і н ч е н і р е ч е н н я» (Здійснюється у форміекспрес-вікторини)

1. Західноукраїнськіземлі належали до адміністративниходиниць…(Австрійськоїімперії).

2. У 1786 роціБуковинубло приєднано до …(Галичини)

3. У західноукраїнських землях проживали представники таких націй …(поляки, німці, румуни, євреї)

4. Реформи у 70-80-х роках ХІХ ст. провели …(Марія-Терезія та Йосип ІІ)

5. Доля українських селян підвладоюАвстрійськоїімперії булла … (кращою) ніж в вукраїнських селян підвладоюРосійськоїімперії.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

У ч и т е л ь: Сьогодні на уроці ми торкнемося дуже важливої теми. А саме ми поговоримо про українські землі в системі міжнародних відносин в п.п. ХІХ ст... З’ясуємо як вплинули на українські землі та їх народ російсько-турецька війна 1806-1812 рр. та російсько-французька війна 1812 р. також поговоримо і визначимо місце в історії Азовського козацтва.

Учитель ставить перед учнями проблемне питання та знайомить їх з методом «Е к с п е р т и п р о т и ж у р н а л і с т і в»

(Учні поділяються на дві групи – «експертів», що відповідатимуть на запитання, та «журналістів», що будуть ставити запитання. На дошці варто зазначити перелік орієнтовних запитань, що сприятимуть розвиток критичного мислення. В кінці уроку шляхом цього методу учні будуть вирішувати проблемне запитання)

Проблемне запитання:

«Проведення Україною самостійної політики в умовах російсько-турецької та російсько-французької воєн: факт чи міф?»

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст..

Р о з п о в і д ь у ч и т е л я.

ХІХ століття починалося великою європейською війною, активними учасниками якої стали обидві великі імперії, що володіли українськими землями. Поза своєю волею українські землі втягнулися у протистояння. Україна стала тилом австрійських та російських армій, на який лягав тягар видатків та їх утримання . поразка , яку французькі війська завдали у 1805 році об’єднаним австрійсько-російським силам, означала перенесення в недалекому майбутньому воєнних дій на схід Європи. Українцям залишалося лише чекати – прямо чи опосередковано торкнеться воєнний вихор їх земель.

Водночас із початком нового століття вкотре загострилася ситуація між Росією та Туреччиною, які перейшли у завершальну форму довготривалого збройного протистояння. У першій третині століття відбулися дві російсько-турецькі війни. В обох з них російська армія спиралася на українські матеріальні та людські ресурси, а в першій - її території взагалі безпосередньо потрапили у вир бойових дій.

Б е с і д а:

* Чим ознаменувався початок ХІХ століття?

* Чим зумовлені війни між двома великими імперіями?

* Як ці війни вплинули на українські землі

2.Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.

У ч и т е л ь: перед тим як розглянути російсько-турецьку війну 1806-1812 рр. варто згадати про попередні російсько-турецькі війни.

Робота над таблицею (таблицю можна подати на великому аркуші паперу прикріпленому на фліп-чарті чи на дошці або ж на окремих індивідуальних картках)

Зразок таблиці.

Російсько-турецькі війни та українські землі.

М е т о д «С и н т е з д у м о к»

(Клас опрацьовує текст підручника на с.46 п.2, у групах, потім групи передають свої записи в інші групи по колу. Ті, у свою чергу додають своє та підкреслюють те з чим не погоджуються. Опрацьовані аркуші передаються вчителеві, який виносить відповіді на обговорення у «Загальному колі»)

Орієнтовні варіанти записів:

· Росія вступила у війну з Францією у складі коаліцій європейських держав.

· Туреччина прагнула повернути українське Причорномор’я, що і стало причиною російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

· Війна негативно позначилася на житті українців.

· Українські землі повинні були забезпечити військом російську армію.

· Воєнні дії тривалий час точилися та території заселеній українцями.

· У травні 1812 року було підписано Бухарестський мирний договір.

· Росія стала переможцем у даній війні.

3.Україна в російсько-французькій війні 1812 року.

Метод «Н а в ч а ю ч и – в ч у с я» (див. урок 1)

К А Р Т К А 1.

У червні 1812 року французька армія вступила у російські володіння і розпочала хід на Москву. Її шлях пролягав через Польщу, Литву, Білорусь і українських земель безпосередньо не торкався. Лише на Волині з’явився тридцятитисячний корпус противник, який не виявляв воєнної активності і у вересні був звідти витіснений, та наприкінці серпня невеликі загони кінноти проникли на Чернігівщину. Проте війна не могла не зумовити в Україні живий відгук. Українська шляхта та інтелігенція поділилася на дві групи. Одні висловлювали неприховану радість і надії, що з приходом французької армії буде введено прогресивне законодавство і Україна буде автономною, а може і незалежною державою. Інші до приходу Наполеона поставилися негативно. Вони не вірили що Франція визволить Україну з-під російського деспотизму, а французька революція лякала українських поміщиків загрозою всьому соціально-економічному устрою. Зокрема українські поміщики були стурбовані повідомленнями про скасування Наполеоном в Польщі кріпацтва.

К А Р Т К А 2.

Сподіваючись на поліпшення своєї долі українці активно відгукнулися, коли російський уряд почав формувати ополчення для поповнення армії. Добровольцями йшли не тільки молоді а й літні люди, які не були кріпаками, як правило це були нащадки козацьких родин. Їх не зупиняло й те що козак мав прибути на коні і при озброєнні. Не кожен міг це собі дозволити. У липні Олександр І видав маніфест про створення земського ополчення, до якого набиралися добровольці – вихідці з різних станів, у тому числі, у разі згоди поміщиків, кріпаки. Останні виявляли особливо велику активність, оскільки сподівалися таким шляхом здобути волю. Але уряд наляканий масовим вступом до ополчення кріпаків, обмежив набір їх двома губерніями – Полтавською та Чернігівською. Усього Україна виставила для козацького і земського ополчення майже 79 тисяч осіб.

К А Р Т К А 3.

Українські ополченці брали активну участь у війні з наполеонівською Францією починаючи з осені 1812 року. Збереглося багато свідчень про їх воїнські подвиги. Але царський уряд виявився невдячним. У 1816 році всі привілеї у козаків було відібрано, а їх самих було повернуто до попереднього стану. З них чимало виїхало на Кубань, де вони приєдналися до тамтешнього козацького війська. Кріпаки знову стали кріпаками, а за свою службу кожен з них отримав по два карбованці винагороди.

4.Азовське козацьке військо.

Метод «Щ о? Д е ? К о л и? Ч о м у?»

Один з учнів зачитує повідомлення на тему «Азовське козацьке військо» решта учнів заповняють таблицю за запитаннями Що? Де? Коли? Чому?

ЩО?

ДЕ?

КОЛИ?

ЧОМУ?

Після заповнення таблиці учитель вибірково перевіє записи в зошиті.

3 Закріплення вивченого матеріалу.

Вирішення проблемного питання методом

«Е к с п е р т и п р о т и ж у р н а л і с т і в»

VІ. Підсумки уроку.

С л о в о в ч и т е л я.

Бурхливі події першої третини ХІХ а .. не оминули Наддніпрянщини. Її території були втягнуті у російсько-турецькі війни 1806-1812 рр. та 1828-1829 рр. Результати цих воєн для України є дуже і дуже суперечливі. Як один із регіонів російської імперії, Україна у 1812 році була втягнута і в російсько-французьку війну. Десятки тисяч українців воювали за наполеонівську Францію. Не менше ж українців воювали і за російську армію. Ні там ні там українці не добилися свого – утворення хоча б автономії. Розвиток подій черговий раз підказував українцям, що лише у власній державі можливе поліпшення життя, вирішення національного і всіх інших питань.

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст підручника с.45-51.

2. Опрацювати документ №1 на с.51, дати відповіді на запитання до нього.

3. Виконати контурну карту на с.5.

4. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення на тему:

ü «Діяльність Василя Капніста»

ü «Іван Котляревський – фундатор нової української літератури»

Урок 7.

Тема: Початок національного відродження .

Мета: сформувати уявлення про початок національного відродження на початку ХІХ ., створити умови для розуміння причин, сутності й наслідків піднесення національної ідеї, національного та суспільно-політичного рухів, аналізувати течії національного руху на українських землях, розглянути діяльність Новгород-Сіверського гуртка, установити зв’язок між подіми у світі та початком національного відродження, схарактеризувати літературні твори, які вплинули на розвиток національного руху; розвивати вміння порівнювати різні течії національного руху та висловлювати власну думку щодо можливостей національного відродження в імперіях, продовжити розвивати навички роботи з таблицею, картою, самостійно аналізувати та давати оцінку певним історичним подіям; виховувати інтерес до вивчення історії України та почуття гідності до власного народу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, портрети І.Котляревського, В.Капніста, В. Каразина, картки, плакат із зображенням дерева, листочки для методу «Дерево рішень».

Основні поняття і терміни: національне ваідродження.

Основні форми та методи роботи: бесіда, метод «Дерево рішень», «Атака на вчителя», «Мозковий штурм», робота з картою, схемою, таблицею, в групах, повідомлення учня.

Структура уроку

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Українська, російська і польська течії суспільно-політичного руху.

2. Опозиційні настрої у середовищі нащадків козацької старшини.

3. Українське культурне відродження на Слобожанщині.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

____________________________Хід уроку___________________________

І. Організація навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Метод «М о з к о в и й ш т у р м» (учитель задає запитання, учні повинні якомога швидше відповісти на них)

· Після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. до Росії було приєднано такі українські землі… (Бессарабію)

· В якому році проходила російсько-французька війна? (1812 р.)

· Під час якої війни відбувся перехід задунайських козаків під проводом Й.Гладкого в російське підданство? (російсько-турецька війна 1828-1829 рр).

· Назвіть роки існування Азовського козацтва. (1832-1866 рр.)

· Що таке українське питання?

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

У ч и т е л ь: на сьогоднішньому уроці ми розпочнемо розгляд національного відродження. Визначимо українську, російську та польську течії суспільно-політичного руху, з’ясуємо місце та настрої нащадків козацької старшини, проаналізуємо культурне відродження на Слобожанщині.

Учитель ставить перед класом проблемне запитання:

У чому полягають сильні та слабкі сторони українського суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Українська, російська і польська течії суспільно-політичного руху.

Р о з п о в і д ь у ч и т е л я.

Як ми знаємо в суспільстві продовжувалася гостра криза, яка породжувала обурення не лише серед селянства. Невдоволеними були і заможні громадяни, які залишалися байдужими до долі та майбутнього їхньої держави. Вони почали шукати шляхи та джерела виходу з цього кризового стану. Це пошук характеризувався гострими ідейними дискусіями та суперечками. Зростала кількість населення яке виявляло різке невдоволення діями влади. Наддніпрянщина була заселена представниками різних національностей. Ось чому в суспільно-політичному русі цієї частини України існувало декілька течій.

Р о б о т а з і с х е м о ю.

Течії суспільно-політичного руху на Наддніпрянщині

Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м.

Опрацювати текст п. 1 на с 52, заповнити таблицю.

Зразок таблиці.

Течії суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині

Течія

Українська

Російська

польська

Мета

2. Опозиційні настрої серед нащадків козацької старшини.

Р о з п о в і д ь у ч и т е л я (під час розповіді вчитель демонструє портрети Василя Капніста та Івана Котляревського)

Знищення Гетьманщини стало сигналом до боротьби українців за відновлення української державності. Перші ешелони борців за національне відродження виходили з нащадків колишньої козацької старшини. Більшість знатних українських родів, отримавши дворянський титул, пішли на службу до Російської імперії, в усьому прислужуючи їй. Але частина негативно ставилася до будь-яких змін, що йшли з Російської імперії, захищаючи давній лад та культурне життя. Вона мріяла про відродження втраченої автономії України.

Українських патріотів об’єднувало не лише прихильність до минулого, а й критичне ставлення до сучасного. Вони прагнули зберегти місцеву правову систему, що ґрунтувалася на Литовських статутах, намагалися відновити знищену російським самодержством армію.

Опозиційна діяльність представників українського суспільно-політичного руху найбільше проявлялася в роботі патріотичного гуртка в Новгород-Сіверському.

Р о б о т а з і с х е м о ю

Робота гуртка в Новгород-Сіверському

П о в і д о м л е н н я у ч н і в на теми:

ü «Діяльність Василя Капніста»

ü «Іван Котляревський – фундатор нової української літератури»

Проміжне закріплення

Метод «А т а к а н а в ч и т е л я»

(учитель говорить учням, що зараз вони поміняються місцями – учні будуть ставити запитання, а вчитель –відповідати тільки на цікаві запитання. При подачі запитання учні повинні обов’язковоговорити «Скажіть, будь ласка!» або «Дайте, будь ласка відповідь на такезапитання?», при закінченнівідповідіобов’язково подякувати. Ця умова стимулює учнів складати питання проблемного характеру і дотримуватися правил ввічливості і культурної поведінки.

3. Українське культурне відродження на Слобожанщині .

Р о б о т а в г р у п а х.

ГРУПА 1. Опрацювати текст підручника п.3. абзац 1, с. 55 визначити значення для українців відкриття Харківського університету.

ГРУПА 2. Опрацювати текст підручника п.3. абзац 2, с. 55-56 визначити найвидатніших постатей суспільно-політичного руху на Слобожанщині та з’ясувати результати їх діяльності.

Результати роботи обговорюються у «З а г а л ь н о м у к о л і».

3 Закріплення вивченого матеріалу.

Вирішення проблемного питання методом «Д е р е в о р і ш е н ь» (див. урок 2)

VІ. Підсумки уроку.

У ч и т е л ь: криза кріпосницького ладу, антиукраїнська національна політика царизму викликали в суспільстві незадоволення. В усіх станах і соціальних групах йшов напружений пошук виходу з цієї ситуації. Найосвіченішим і соціально-активним тоді було дворянство, тому в ці пошуки насамперед включилися його представники. Нащадки української козацької старшини були незадоволені змінами, що їх проводила Російська імперія. Це незадоволення відтінялося в діяльності Новгород-Сіверського патріотичного гуртка та його учасників а також в діяльності В.Капніста та І.Котляревського. саме діяльність цих діячів поклала початок національному відродженню та літературній українській мові сучасного нового типу та стилістики.

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст підручника с.52-58.

2. Опрацювати документ №1 на с.57, дати відповіді на запитання до нього.

3. Підготувати кросворд до даного параграфа.

Урок 8.

Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях

Мета: сформувати уявлення про українське національне відродження на західноукраїнських землях, розкрити причини, сутність і наслідки піднесення національної ідеї, національно та суспільно-політичного рухів на західноукраїнських землях, проаналізувати течії національного руху на західноукраїнських землях, розглянути діяльність гуртка «Руська трійця», установити зв’язок між подіями в Російській та Австрійській імперіях, охарактеризувати діяльність греко-католицької церкви в контексті українського національного відродження; розвивати вміння порівнювати та аналізувати події національного відродження в західноукраїнських землях та Наддніпрянщині, висловлювати власну думку та бачення вирішення розв’язання проблем того часу, характеризувати літературні твори з точки зору суспільно-політичного руху на Україні; виховувати почуття честі та гідності до власного народу та його минулого.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, схема «Досягнення просвітницького товариства греко-католицьких священиків», ватман, кольорові маркери або фломастери, картки для методу «Навчаючи-вчуся», мікрофон для методу «Журналіст», рожевий папір.

Основні поняття і терміни: духовна влада, цензура, альманах.

Основні форми та методи роботи: бесіда з коментарем учителя, самостійна робота з підручником, робота зі схемою, «Мнемотур», «Навчаючи-вчуся», «Пошук цікавих запитань», «Журналіст».

Структура уроку

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Пробудження національного життя. Поширення національної ідеї в середовищі греко-католицьких священників.

2. Поширення ідей Просвітництва.

3. «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністровая».

3 Закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

____________________________Хід уроку___________________________

І. Організація навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Вибіркова перевірка кросвордів.

2. Бесіда за запитаннями:

v Які заходи здійснювало українське дворянство щодо відновлення української автономії?

v За яких умов розпочалося українське національне відродження?

v Назвіть результати діяльності Новгород-Сіверського гуртка патріотів.

v Визначте роль нащадків української козацької старшини в українському суспільно-політичному русі.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

У ч и т е л ь: Сьогодні на уроці ми продовжимо розгляд і вивчення українського суспільно-політичного руху на Україні, але на західноукраїнських землях. З’ясуємо його основні причини та наслідки, учасників та основні ідеї.

Учитель після постановки теми уроку ознайомлює учнів з методом

«П о ш у к ц і к а в и х з а п и т а н ь» (протягом уроку учні повинні визначити найбільш цікаві запитання та записати їх на ватмані. Потім ці запитання вчитель збереже до наступного урок і за ними проведе опитування домашнього завдання. Учитель може викреслити не суттєві запитання і залишити лише найзмістовніші. Бажано щоб учні записували запитання кольоровими маркерами, це покращує процес запам’ятовування, включаючи зорову пам’ять.)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

3 Пробудження національного життя. Поширення національної ідеї в середовищі греко-католицьких священників.

Р о з п о в і д ь у ч и т е л я.

Як і в Наддніпрянщині імперська політика на західноукраїнських землях викликала опір українців, які розгорнули боротьбу за збереження своєї самобутності, за свої національні права та свободи. Перша третина ХІХ ст.. стала початком національного відродження на західноукраїнських землях.

Р о б о т а з п і д р у ч н и к о м.

Опрацювати текст п.1 на с.58-60 і скласти план до нього.

Зразок плану.

План.

I. Модернізаційні реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ – передумова до національного відродження.

II. Реакційна політика Леопольда ІІ і Франца ІІ.

III. Греко-католицькі священики – носії національної культури серед українського населення.

IV. Сім’ї священиків – джерело кадрів для суспільно-політичної боротьби.

V. Просвітницька робота греко-католицьких священників серед українського селянства.

VI. «Хлопи і попи».

VII. Побудова освіти рідною мовою силами греко-католицьких священників.

Проміжне закріплення.

Метод «Ж у р н а л і с т» (учні по черзі беруть інтерв’ю у своїх однокласників за розглянутими матеріалами. Учні повинні представитися журналістом якогось телеканалу, газети чи журналу та задати запитання, при цьому проаналізувавши відповідь на нього. Після відповіді на запитання журналіст обов’язково дякує за змістовну бесіду.)

3. Поширення ідей Просвітництва.

У ч и т е л ь: Національне відродження українців починається під впливом ідей європейського Просвітництва, яке хоча і з запізненням прийшло в Галичину на початку ХІХ ст... Осередком першої хвилі відродження став Перемишль. Там під покровительством перемишльського єпископа Михайла Левицького зібрався гурт патріотично налаштованих греко-католицьких священиків. Там було засноване перше просвітницьке товариство греко-католицьких священиків.

Р о б о т а з і с х е м о ю.

3.«Руська трійця». Альманах «Русалка Дністровая»

Метод «Н а в ч а ю ч и – в ч у с я» (див. уроки №1 та №6)

КАРТКА 1.

Важливим етапом у національному відродженні на українських землях була діяльність «Руської трійці», до якої належали Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький. Вони об’єднали у 1834 році, навколо себе близько 20 молодих людей, майже виключно семінаристів та молодих священиків. Вони підготували друку збірку поезій рідною мовою, у якій закликали до єднання народних сил, до національного пробудження. Збірку не пропустила цензура. Австрійська влада боялася, що вихід її українською мовою приведе до появи в Галичині національного руху, який може бути спрямований проти імперії Габсбургів.

КАРТКА 2.

У 1837 році стараннями Я.Головацького збірку (альманах) «Русалка Дністровая» вдалося видати у Будапешті. В альманасі були вміщені народні пісні, думи, перекази, історичні документи, що розкривали історичне минуле українського народу. Ці матеріали звеличували боротьбу українського народу проти імперського свавілля на всіх українських землях. По суті альманах став поличним маніфестом українського національного руху. Тому не дивно, що власті так відреагували на нього, конфіскували і знищили майже весь наклад (окрім 250 примірників), а її авторів притягли до судової відповідальності і тривалий час перслідували.

3 Закріплення вивченого матеріалу.

М е т о д «М н е м о т у р»

(Клас ділиться на групи, які по черзі формулюють запитання за планом уроку. Інші групи відповідають на ці запитання.)

VІ. Підсумки уроку.

Метод «О ц і н и с е б е с а м» (За допомогою паперу рожевого кольору, учні оцінюють себе (коментують і обґрунтовують оцінку) прикріплюють її на дошці.

Після цього учитель робить висновок до уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст підручника с.58-65.

2. Опрацювати документ №2 на с.65, дати відповіді на запитання до нього.

3. Виконати контурну карту на с.5.

4. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення на тему «Діяльність декабристів в Україні»

Урок 9.

Тема: Масонство і декабристи в Україні. Польський визвольний рух.

Мета: Сформувати уявлення про суспільно-політичний рух в Україні в першій третині ХІХ ст.., з’ясувати причини, сутність і наслідки діяльності масонських лож в Україні, проаналізувати програмні документи декабристів, розглянути період діяльності декабристів на Черкащині, визначити перебіг подій польського повстання, установити зв’язок між російсько-французькою війною 1812 року та виникненням декабристських організацій; розвивати вміння порівнювати програмні документи , висловлювати власну думку та аргументувати її; виховувати негативне ставлення до доцільності розв’язання проблем військовим шляхом.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник,плакат зі схемою «Польське повстання 18301831 рр», паперові хмаринка, краплинки, промінчики, зірочки, квітка-семицвітка, картки із завданнями для роботи в групах.

Основні поняття і терміни: федерація, декабристи, масонство.

Основні дати. 1818-1819 рр., 1816-1825 рр., 20 грудня 1825 р. – 3 січня 1826 р., 1830-1831 р.

Основні форми та методи роботи: репродуктивна бесіда за запитаннями, робота в групах, з таблицею, схемою, документом, повідомлення учні, «Мікрофон», «Погода в класі».

Структура уроку

І. Організація навчальної діяльності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні.

2. Масонство в Україні.

3. Діяльність декабристів в Україні.

4. Пропаганда волелюбних ідей у навчальних закладах.

5. Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна.

3 Закріплення вивченого матеріалу.

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

____________________________Хід уроку___________________________

І. Організація навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Актуалізація опорних знань учнів здійснюється за питаннями, що їх на минулому уроці за допомогою методу «Пошук цікавих запитань», придумали самі учні. (Запитання можна залишити на тому самому плакаті, а можна красиво оформити у вигляді квітки-семицвітки, з відривними листочками)

ІІІ. Мотивація навчального процесу.

У ч и т е л ь: Сьогодні ми завершуємо розгляд суспільно-політичного руху на українських землях. Ми визначимо причини та наслідки поширення західноєвропейських революційних ідей на українських землях. Розглянемо діяльність декабристських організацій на території всієї України і Черкащини зокрема. Проаналізуємо діяльність масонських лож та українських землях. Простежимо вплив польського повстання 1830-1831 рр. на наші землі.

Учитель після постановки теми уроку ознайомлює учнів з методом

«П о г о д а в к л а с і» (На дошці закріплюється заздалегідь приготований малюнок хмаринки, до якої учні будуть прикріплювати краплинки дощу – очікування, які виробляються вчителем спільно з учнями. Вчитель починає формулювати, а учні додають своє.)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні.

Р о з п о в і д ь у ч и т е л я.

Особливістю соціально-політичного руху України була наявність у ньому, крім української, також російської і польської течій, які відображали інтереси російського та польського населення Російської імперії. Представники кожної з цих течій мали свої погляди на минуле та майбутнє українського народу, які не збігалися з поглядами українців. У 20-30-ті роки ХІХ ст. російські і польські революціонери здійснювали спроби шляхом збройних повстань досягти реалізації своїх планів. При цьому великі надії вони покладали на підтримку українського населення. Помітним в Україні був і рух масонів, що прийшли з Європи.

Національне відродження розгорнулося в Україні, коли Західна Європа перебувала під впливом ідей Просвітництва і Французької революції. Ці ідеї не були обмеженими кордонами, тому із часом прийшли і до України, впливаючи на настрої її еліти. Зокрема така сталося з філософськими ідеями Йоганна Гердера і Фрідріха Шеллінга. Ці філософи стверджували, що кожна нація наділена особливими, лише їй притаманними якостями, які вона у процесі свого розвитку повинна розкрити. Вони активізували процес національного відроджен

Кiлькiсть переглядiв: 707

Коментарi

 • Curtismug

  2017-10-28 01:28:21

  Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет. оптимизация сайтов в сети SEO2000[/url] оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000...

 • валік

  2014-11-15 18:33:22

  норм тільки нема того чого треба......

 • валік

  2014-11-15 18:32:59

  норм тільки нема того чого треба...